رفع تعهدات ارزی صادرات

رفع تعهدات ارزی صادرات چیست؟ رفع تعهدات ارزی صادرات به معنی اثبات بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد است. این موضوع به پیشنهاد بانک مرکزی و توسط هیئت … ادامه خواندن رفع تعهدات ارزی صادرات